Sluitende begroting gemeente Raalte

Structureel sluitende begroting en meerjarenraming

De begroting van de gemeente Raalte voor 2021 is structureel sluitend. Ook voor de jaren daarna is deze in balans.  Wel zijn ook in de gemeente Raalte de gevolgen van de coronacrisis voelbaar. Om hier grip op te krijgen, is er in het koersdocument corona een inschatting gemaakt van de impact van de crisis voor de langere termijn. De begroting wordt op 10 november 2020 besproken in de gemeenteraadsvergadering, samen met de meerjarenraming 2022-2024.

Koers bepalen in coronatijd

De coronacrisis houdt iedereen in zijn greep en heeft veel gevolgen voor inwoners, ondernemers en organisaties. Zo lang er geen structurele oplossing voor het coronavirus is, hebben we te maken met deze onzekere tijden. De situatie vraagt dus om een aanpak voor de langere termijn. Daarom heeft de gemeente een koersdocument opgesteld waarin is beschreven wat voor gemeente zij in deze crisis wil zijn, welke uitgangspunten en ambities de gemeente heeft en hoe zij deze wil realiseren.  Het koersdocument staat op de agenda van de gemeenteraad op 29 oktober.

Nieuw beleid
De komende jaren komt er nog veel op ons af, bijvoorbeeld op het gebied van energie, de leefomgeving van de inwoners en de veranderingen binnen het sociaal domein. Om met deze opgaven aan de slag te kunnen gaan, is er in de begroting van 2021 en de opvolgende jaren ruimte gemaakt voor nieuw beleid. Het gaat om opgaven in onze omgeving, het sociale domein van de gemeente en binnen het bestuur en de dienstverlening.

Onze omgeving
In de komende jaren gaat de gemeente aan de slag met grote opgaven zoals de Grote Markt en de Plas in Raalte. Maar ook met de uitvoering van de centrumvisie in Heino. Daarnaast wordt er onder andere gekeken naar verkeersveiligheid en het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen.  Naast de reguliere methoden om de eikenprocessierups te bestrijden, wordt ook ingezet op alternatieve methodes met een innovatief karakter.

We gaan investeren in het onderhoud van de bomen zodat we op de lange termijn kunnen besparen op het snoeionderhoud.  En ook op het gebied van energie en duurzaamheid zijn er lokale en regionale uitdagingen.

Sociaal domein
Het sociaal domein van de gemeente is aan het veranderen. De komende periode wordt dit verder vormgegeven, met als uitgangspunt: onze inwoners. Ook bij de herijking van het subsidiebeleid (Roalter geld dat telt) gaat de gemeente kijken hoe zij haar doelen bereikt door het inzetten van subsidies.

Bestuur en dienstverlening
Vanuit de veiligheidsstrategie gaat de gemeente inzetten op het voorkomen en bestrijden van ondermijning en digitale criminaliteit. Daarnaast gaat de gemeente kijken hoe inwoners zoveel mogelijk een keuze kunnen maken hoe ze hun klantvraag beantwoord willen zien. Steeds meer producten maken we digitaal mogelijk en daarnaast houden we de mogelijkheid open dit fysiek aan de balie te kunnen doen.

Belasting en heffingen
De belasting en heffingen stijgen per huishouden van € 731 naar € 746. Dit is een beperkte stijging waarbij uitsluitend de jaarlijkse prijs- en inflatiecorrectie is toegepast. Voor de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met een korting van € 10 op het basistarief.

Vervolg
De begroting wordt op 10 november behandeld in een openbare raadsvergadering vanaf 14.00 uur. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn zonder publiek maar worden live uitgezonden via  http://www.raalte.notubiz.nl/live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk