Wonen: van starter tot senior

Een goed dak boven je hoofd is één van de eerste levensbehoeftes. Heel letterlijk betekent dit dat niemand gedwongen op straat hoeft te leven. Iedere inwoner van onze gemeente moet in staat zijn een woning te vinden. Dan denk je in eerste instantie aan voldoende (kwantiteit) huizen. Gemeentebelangen wil echter vooral ook denken in een gevarieerd aanbod (kwaliteit). Afstemming met marktpartijen om de vraag uit de markt goed te kunnen inschatten blijft dus noodzakelijk. Tevens hebben we de ambitie om in de regio voorop te lopen als het gaat om duurzaam en levensloopbestendig bouwen.

 • We willen nog meer dan voorheen inzetten voor levensloopbestendige woningen
 • Initiatieven voor geclusterd wonen inclusief zorg voor jongeren en ouderen, zowel in het buitengebied als in de kernen, kunnen rekenen op onze warme aandacht
 • Het is een voorwaarde om de Gehandicaptenraad (meer) te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte
 • Het project ‘Samen maken we de straat’ is in Broekland (Horstweg en Bouwhuisplein) een groot succes geworden en verdient navolging. Het is daarbij wel essentieel om betrokken inwoners en organisaties actief bij de plannen te betrekken
 • Er moet meer ruimte komen voor rood voor rood bebouwing in de kernen
 • Plannen voor duurzaam (energieneutraal en gasloos) bouwen kunnen rekenen op onze steun
 • Stimuleringsmaatregelen zorgen er voor dat het gemakkelijker wordt om de bestaande bouw energiezuiniger te maken
 • We gaan de behoefte aan sociale woningbouw peilen bij huurdersverenigingen en afdelingen van Plaatselijk Belang en vervolgens in overleg met SallandWonen om te zien waar op (korte) termijn mogelijkheden liggen
 • Huurwoningen worden eerst aangeboden aan de huidige inwoners van de kleine kernen
 • Er moet meer verscheidenheid worden aangebracht in het aanbod huurwoningen. Vooral bij de appartementen voor middeninkomens moet een slag worden gemaakt
 • We zijn voorstander van bouwen onder eigen regie en willen dus meer ruimte geven aan (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap
 • Alle kernen van de gemeente Raalte moeten kunnen beschikken over voldoende woningbouwlocaties om de kavels naar gelang behoefte uit te geven
Interessant? Deel het direct met uw netwerk