Zorg en Onderwijs

Voor Gemeentebelangen blijven zorg en onderwijs belangrijke onderwerpen.

Er is veel op ons af gekomen door de decentralisatie van de zorg. Toch kunnen we hardop zeggen dat het in onze gemeente vrij zorgeloos is verlopen.  Dat kunnen ze niet in elke gemeente zeggen. Dit betekent meteen dat we ons in de komende vier jaren gaan bezighouden met het verder uitbouwen van onze plannen. Dat doen we door steeds in gesprek te blijven met betrokken organisaties en inwoners van alle leeftijden.

Gemeentebelangen vindt dat niemand tussen wal en schip mag vallen. We gaan voor een optimale (leef)omgeving. Daarbij past wat ons betreft goed onderwijs in alle kernen.

Jeugd

 • Jongeren zijn ons vizier op de toekomst. Het is daarom essentieel ze te laten meedenken over het zorgadvies van de gemeente Raalte en ze te laten deelnemen in de adviesraad Sociaal Domein
 • De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten worden teruggedrongen
 • De huisartsenpraktijken moeten kunnen beschikken over een praktijkondersteuner op het gebied van psychische hulpvragen zodat snel en dichtbij hulp kan worden geboden
 • Initiatieven om het aanbod dagbestedingsactiviteiten te vergroten, kunnen rekenen op onze steun

Ouderen

 • Een extra investering is gewenst om ouderen langer volwaardig in hun eigen woonomgeving te kunnen laten wonen
 • Er moet meer aandacht uitgaan naar het voorkomen en tegengaan van vereenzaming
 • De MFA’s en zorgcentra moeten in staat zijn voldoende dagbestedingsmogelijkheden voor senioren aan te bieden, maar ook samenwerking met b.v. scholen en kinderopvang moet worden gestimuleerd
 • Er moeten voldoende passende woningen beschikbaar zijn voor ouderen

Onderwijs

 • Elke dorpskern behoudt z’n sch(o)ol(en)
 • We moeten zorgen voor een veilige schoolomgeving
 • Het is noodzakelijk te blijven investeren in taalonderwijs voor jonge kinderen met een taalachterstand
 • Er wordt niet getornd aan de extra bijdrage voor lokaal onderwijsbeleid
 • De beoordeling van een jong kind door een onafhankelijke logopediste blijft gehandhaafd
 • In samenwerking met het onderwijs willen we werken aan initiatieven om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen

Alle doelgroepen

 • We blijven ons hard maken voor goede zorg, bij voorkeur georganiseerd in de directe leefomgeving.
 • Waar geen mantelzorg beschikbaar is, staat de gemeente garant voor goede zorg
 • Klachtenprocedures zijn essentieel in de verbetering van beleid en moeten meer aandacht krijgen, b.v. via de Dorpshuizen en MFA’s
 • We blijven ons open stellen voor toekomstbestendige zorgprojecten zoals E-health en thuistechnologie
 • Er mag geen sprake zijn van onderscheid in de wijze waarop we vrijwilligers, mantelzorgers en professionals betrekken bij beleidsontwikkeling
 • Elke kern moet kunnen beschikken over een duidelijke locatie waar je terecht kunt met al jouw zorgvragen.
 • Werkgevers moeten (meer) worden gestimuleerd zich in te spannen voor de aanpak van laaggeletterdheid.
 • Zelfredzaamheid en meedoen in de maatschappij zijn basisprincipes. Alle obstakels die dit in de weg staan, moeten worden verwijderd
 • Elk initiatief om ouderen en kwetsbare groepen (meer) digitale vaardigheden aan te leren, vindt bij ons een luisterend oor
 • De voedselbank kan blijven rekenen op onze onvoorwaardelijke steun
Interessant? Deel het direct met uw netwerk