Structuurvisie Raalte op weg naar 2025. “ De kracht van de kernen”

Maandag 10 september 2012 werd in de raad van Raalte een raadspleinsessie gehouden over dit belangrijke onderwerp.  Waar staat Raalte in 2025 en hoe gaan we dit handen en voeten geven voor de toekomst.  De belangrijkste punten in deze visie voor Gemeentebelangen zijn:

  •  een aantrekkelijke gemeente blijven door werkgelegenheid te lijven bieden,
  • een hoog voorzieningen niveau na te streven,
  • een goede bereikbaarheid te realiseren.

De in de Structuurvisie opgenomen projecten zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de kosten en het kostenverhaal. Het is moeilijk  om op dit moment in beeld te brengen welke projecten zullen worden opgestart in de periode tot 2025 en vooral wat de kosten daarvan zullen zijn.

Het is een verstandige keuze om middels een stappenplan tot uitvoering over te gaan. De gemeente Raalte krijgt de komende jaren te maken met een teruglopend woningbouw programma en een afnemende uitgifte van bedrijventerreinen.

 

Naast  de al genoemde punten willen we nog een aantal belangrijke concrete punten onder de aandacht brengen:

 

  • Onze jongeren behouden door met name in Heino en Luttenberg en Nieuw Heeten waar mogelijk nieuwe woningbouwlocaties in de markt te zetten.  Onze voorkeur gaat dan ook uit om te kiezen voor inbreiding in deze kernen.
  • Gemeentebelangen wil ook Nieuw Heeten voor kleinschalige bedrijventerreinen niet op slot zetten en een overstap over de N332 moet mogelijk blijven indien daar in de toekomst behoefte aan is. Het op voorhand uitsluiten van deze ontwikkeling heeft niet onze voorkeur.
  • De extra verbinding van Raalte Noord naar het centrum van Raalte staat voor Gemeentebelangen hoog op de agenda, waarbij dan tevens gedacht moet worden om voor deze Spoorzone West een programma op te stellen hoe deze ruimte aantrekkelijk ingevuld kan gaan worden.
  • Voor het onderdeel Recreatie zijn wij voorstander om te komen tot het ontwikkelen van plannen om het Overijssels Kanaal geschikt te maken voor meer recreatieve mogelijkheden voor Raalte. Dit kan uitstekend passen in de nieuwe plannen van de provincie om Salland meer op de kaart te zetten als toeristisch gebied.
  • Een hoog voorzieningen niveau is voor Gemeentebelangen een belangrijk punt voor de   toekomst. Door demografische ontwikkelingen ( vergrijzing) wordt het steeds moeilijker om zorg voorzieningen in alle kernen in stand te houden, terwijl de verwachting is dat de vraag naar “zorg” juist toe zal nemen. Vooral de gespecialiseerde zorg ( verpleeghuis enz.) zal in de toekomst uit kostenoverwegingen maar op een beperkt aantal plaatsen aangeboden kunnen worden. Voor de zorginstellingen en de gemeente een belangrijke opgave om mogelijke locaties in kaart te brengen indien hier in de toekomst behoefte aan is.

In de raad van 27 september 2012 zal besluitvorming plaats vinden over deze Structuurvisie en zal Gemeentebelangen deze punten nogmaals benadrukken.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk