Uitnodiging herontwikkeling Timmermanshuis Nieuw-Heeten

Uitnodiging herontwikkeling locatie Timmermanshuis Nieuw-Heeten

De locatie van het voormalig Timmermanshuis en gymzaal in Nieuw-Heeten wordt ontwikkeld tot drie woon-werkkavels. Dit besluit komt voort uit de wens van het dorp voor meer ruimte voor bedrijvigheid. Iedere inwoner van Nieuw-Heeten is  voor meer informatie op maandag 9 juli tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom bij een inloopbijeenkomst bij de Belte. 

Het besluit om de locatie Timmermanshuis te herontwikkelen komt voort uit de vraag van de ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang naar meer locaties in Nieuw-Heeten voor bedrijvigheid. Zij hebben vorig jaar een uitvraag gedaan waarbij belangstellenden voor een woon-werkkavel of sociale woningbouw zich konden melden.

Op basis van de verkenning is samen het plan gemaakt om de locatie Timmermanshuis te herontwikkelen tot een woongebied met verruimde bouwmogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten. Wanneer na een periode van vijf jaar na de start van de verkoop de kavels niet verkocht zijn voor wonen met werken aan huis, onderzoekt de gemeente andere vormen van woningbouw voor de locatie.

Met de gegadigden voor een woon-werkkavel hebben we als gemeente samen met Ondernemersvereniging Nieuw Heeten en Plaatselijk Belang verkend wat de mogelijkheden en wensen zijn. Dit heeft geleid tot een concept verkaveling.

Inloopbijeenkomst
Het voorgenomen plan moet nader uitgewerkt worden en voordat die formele procedure start informeren we u graag en zijn we benieuwd naar uw reactie. U bent op maandag 9 juli tussen 19.00 en 21.00 van harte welkom bij de inloopbijeenkomst bij de Belte. Tijdens de avond is een schets van de concept-verkaveling aanwezig.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk