Verkenning ‘bereikbaarheid centrum Raalte’

Maatregelenpakket samen met Raalter ondernemers opstellen

Internetaankopen, lastige economische omstandigheden, vergrijzing maken dat de detailhandel het moeilijker heeft gekregen. Dit was reden voor de gemeente om in overleg met het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) in beeld te brengen welke maatregelen gewenst zijn om het centrum van Raalte aantrekkelijker te maken voor de winkelende bezoeker.

Eén van de genoemde maatregelen was de verbetering van de bereikbaarheid van het Raalter centrum. Wethouder Wout Wagenmans: ‘We hebben hiervoor in 2016 een verkeerskundige verkenning uitgevoerd waarbij gekeken is naar de bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Winkelende bezoekers, bewoners van het centrum en het ROV zijn nauw betrokken geweest bij het onderzoek.’ Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was het wel of niet openstellen van de verbinding tussen de Brugstraat – Almelosestraat voor gemotoriseerd verkeer.

De verkenning is inmiddels afgerond en hier is uitgekomen dat de bereikbaarheid van het centrum en de parkeervoorzieningen door de gebruikers als goed wordt ervaren. Wel zijn tijdens de verkenning vele kleinschalige verbeteringen genoemd zoals het verbeteren van oversteekpunten voor voetgangers, aanpassing van bewegwijzering, verruimen van de stallingsruimte voor fietsen en inrichting van straten die leiden naar het centrum.  Het college wil de meest genoemde verbeteringen omzetten in een concreet maatregelenpakket en stelt daarom de raad voor hiervoor geld ter beschikking te stellen. Wout Wagenmans: ‘We gaan dit maatregelenpakket opstellen in afstemming met de Raalter ondernemers.’ Openstelling van de verbinding Brugstraat – Almelosestraat voor gemotoriseerd verkeer vindt het college geen vereiste voor de verbetering van het centrum. De Daggertsbrug is begin jaren ‘90 afgesloten omdat er zeer veel ongelukken gebeurden.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk