Buitengebied en landbouw

Buitengebied en veranderende landbouw

Wat is het

Raalte is een gemeente met een groot buitengebied. Specialisatie, schaalvergroting en intensivering van de landbouw hebben de afgelopen decennia het aanzien en de betekenis van dat buitengebied sterk bepaald. Intussen zijn er diverse kenteringen. De nieuwe visie op kringlooplandbouw heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de landbouwsector. Intussen heeft het buitengebied ook andere functies gekregen, op het terrein van recreatie en zorg.

Standpunt GemeenteBelangen

Het platteland is van ons allemaal. Alle stakeholders moeten betrokken worden bij de ontwikkeling en ruimtelijke invulling van het platteland en het vaststellen van de omgevingsvisie. We moeten gezamenlijk tot kaders komen die breed gedragen worden en aansluiten bij de eisen die de hedendaagse samenleving aan bedrijfsvoering stelt.

Belangrijk is dat familiebedrijven die nu hun brood verdienen op het platteland dit op een rendabele wijze kunnen blijven doen. De gemeente moet bedrijven faciliteren die willen verduurzamen en hun bedrijf toekomstbestendig willen maken. We denken hierbij aan thema’s als duurzame en diervriendelijke circulaire en biologische landbouw, korte ketens en lokale voedselcoöperaties, cultuur en landschap en gewasbescherming, mogelijk binnen bestaande initiatieven als ‘Groen samendoen’, ‘Salland Boert en Eet Bewust’, ‘Met Salland de boer op’, ‘Hallo Boer’ en ‘Zuivel van Salland’.

Dit betekent ook dat de gemeente ondernemers in het buitengebied, die de komende jaren stoppen met hun bedrijf, perspectief moet bieden. Er moet ruimte zijn voor herbestemming als wonen, zorg, productie duurzame energie of kleinschalige ondernemingen op de vrijgekomen bouwkavel. Nieuwe ontwikkelingen als ‘rood voor rood’, ‘rood voor groen’, ‘zon voor rood’ en zorg in rood’ zijn goede mogelijkheden om leegstaande gebouwen op het platteland een nieuwe functie te geven naast meer recreatie, meer natuur en meer zorgfuncties. Al deze functies zullen zorgvuldig moeten worden ingepast.

Raalte heeft altijd voorop gelopen op het gebied van innovatie en vernieuwing in de landbouw. Denk daarbij aan varkens- en rundveeproefbedrijven maar ook aan ondernemers als Veenhuis. Goed om in dit verband Green East te noemen als Innovatief centrum in samenwerking met Universiteit Wageningen die zich nu gevestigd heeft op de locatie van het Varkensproefbedrijf. Wij vinden het belangrijk dat Raalte zich inzet om een dergelijk bedrijf te ondersteunen.

Functies in het buitengebied moeten erop gericht zijn om het gebied te versterken door samenwerking binnen en tussen de verschillende sectoren.

Er moet meer kennis en begrip komen bij de inwoners over de manier van voedsel produceren. Projecten op scholen en bijvoorbeeld De Laarman (Voedsalland, reis mee van bord naar boer) kunnen hieraan bijdragen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk