Energietransitie

Wat is het?

De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool) met een hoge CO2-uitstoot naar een circulaire economie met een zeer lage CO2-uitstoot. De transitie heeft vooral te maken met het opwekken van elektriciteit en warmte en moet leiden tot een energieneutrale gemeente Raalte in 2050.

Een deel van het beleid rondom de energietransitie ligt bij de gemeenten. Dit heeft vooral betrekking op  wonen (aardgasvrije wijken), landbouw en landgebruik en opwekking van warmte en elektriciteit (zonne- en windenergie).

Fig. 21    Energie uit andere bronnen.

Standpunt GemeenteBelangen

  • In 2050 is Raalte in de duurzaam of energieneutraal. Dit houdt in dat de gemeente Raalte zelfvoorzienend is waarbij energiebesparing en energieproductie de belangrijkste doelstellingen zijn.
  • De energietransitie staat niet los van andere ontwikkelingen, zoals woningbouw en circulaire landbouw. Er moeten wat betreft de openbare ruimte keuzes gemaakt worden voor de lange termijn. Inwoners moeten begrijpen waarom het landschap door deze ontwikkelingen verandert en aanpassingen moeten niet als een verrommeling gezien worden.
  • Het succes van de energietransitie staat of valt met de bereidheid van inwoners om er een bijdrage aan te leveren. GemeenteBelangen staat daarom voor een goede communicatie. Vertel het samenhangende verhaal, betrek de inwoners bij beleidsontwikkeling en besluitvorming en luister naar de inbreng van inwoners. We ondersteunen lokale initiatieven, die draagvlak creëren en de lusten en lasten eerlijk in de gemeenschap verdelen. Maak duidelijk wat het de inwoners oplevert.
  • Mensen maken zich zorgen over de betaalbaarheid en haalbaarheid. Voor de één is verduurzaming van de woning wel te betalen, maar de ander heeft een kleine beurs en een oude woning. Geef deze groep achterblijvers meer prioriteit door hen te ontzorgen bij het regelen van leningen of subsidies. Streef naar woonlastenneutraliteit.
  • Het vertrouwen van inwoners in informatie van de gemeente over de energietransitie en de daarbij behorende kosten is laag. Inwoners hebben meer vertrouwen in consumentenorganisaties en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Ook inwoners die al kennis en ervaring hebben opgedaan, worden vaak gebruikt als vraagbaak. Zet deze bewoners in als energietransitie-ambassadeurs om een wijk- en straatgerichte aanpak te faciliteren. Geef daarbij duurzaamheidsgroeperingen of energiecorporaties een financieel coördinerende rol.
  • Energie speelt op allerlei terreinen een rol. Deze beleidsterreinen moeten op het gebied van energie met elkaar verbonden worden. Zo hebben bijvoorbeeld woningbouw en energieopwekking veel met elkaar te maken. Het één moet niet aangepakt worden zonder het ander. De rol en positie van duurzaamheidsgroeperingen en energiecorporaties moet meer versterkt worden.
  • Technologische ontwikkelingen moeten gevolgd worden. Als er bruikbare innovaties zijn, moeten we daar flexibel op inspelen.
  • GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat we inzetten op samenwerking over de gemeentegrenzen heen. Onderzoek in hoeverre grootschalige energieprojecten gezamenlijk met meer gemeenten gerealiseerd kunnen worden. Datzelfde geldt ook voor een duurzame warmtevoorziening in West-Overijssel. Welke keuzes ten aanzien van bronnen en technieken kunnen worden gemaakt? Sluit aan bij de ontwikkelkracht van de Regio Zwolle en zoek de samenwerking.
  • De provincies Gelderland en Overijssel werken samen in ‘Living Labs’. In deze ‘labs’ worden initiatieven ontwikkeld op het gebied van lokaal duurzaam opgewekte energie. Dit biedt kansen qua werkgelegenheid.
Interessant? Deel het direct met uw netwerk