Functioneren woningmarkt

Wat is het

Nieuwbouw betreft voornamelijk koopwoningen

In Salland is er sinds de crisis in de vorige eeuw weer vraag naar koopwoningen, dit vertaalt zich in de vele nieuwbouwprojecten in de gemeente Raalte. Er wordt namelijk weer flink gebouwd in de gemeente Raalte. In de periode van 2012 t/m 2017 zijn er 46 woningen per 1000 woningen bijgekomen, terwijl er in dezelfde periode slechts 9 woningen per 1000 woningen zijn gesloopt.  Ook nu worden er nog veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd (bijv. binnen de Franciscushof), of zijn er plannen voor nieuw te ontwikkelen locaties (bijv. Molenweg Heino. Dit betreft voornamelijk koopwoningen.) Wat opvalt is dat er niet alleen gebouwd wordt in Raalte en Heino, maar dat er in en rond alle kernen nieuwe koopwoningen worden gerealiseerd.

Huur richt zich meer op bestaande bouw

Een belangrijke, recente trend is dat voor het eerst sinds jaren het aantal beschikbare huurwoningen afneemt, terwijl het aantal zoekenden toeneemt. Er is vooral een toenemende vraag naar kleinere, betaalbare woningen. Dit komt mede door de eerder genoemde gezinsverdunning, maar ook door veranderingen in de zorg. Ouderen en zorgbehoevenden blijven langer zelfstandig wonen.

Huur speelt in op lange termijn, koop op korte termijn

Wat opvalt aan de situatie in Raalte is dat de koopmarkt en met name de nieuwbouw zich vooral richt op de korte termijn. Er moeten nu meer betaalbare woningen komen. Dit in tegenstelling tot de huurmarkt, daar is de blik al veel meer op de lange termijn gericht. Salland Wonen richt zich al langere tijd op alle trends die in de inleiding van dit hoofdstuk zijn opgesomd.

Standpunt GemeenteBelangen

GemeenteBelangen is van mening dat de gemeente de komende jaren kan groeien tot een gemeente met 45.000 inwoners in 2040, omdat de gemeente ten eerste een overloopfunctie voor Zwolle zal gaan vervullen. Ten tweede is er een grote vraag naar betaalbare woningen voor mensen met een economische en sociale binding met de gemeente Raalte. Om hieraan te kunnen voldoen, is de komende 20 jaar een nieuwbouw nodig van 2.200 woningen. Uitbreiding moet wat GemeenteBelangen betreft plaatsvinden in de noordwesthoek van het dorp Raalte.

GB vindt dat het college een geografische studie moet doen waarbij de zoeklocaties voor uitbreiding binnen Raalte-dorp in beeld moeten worden gebracht (Pauluskerk-locatie, Booijink). Vervolgens moet een participatieproces op gang worden gebracht om tot een locatiekeuze te komen. In Raalte moeten we gedeeltelijk bouwen voor groei om onderwijs en sport (Carmel College Salland, Landstede, sporthal) levensvatbaar te houden. Belangrijk is ook dat we de juiste woningen bouwen voor onze huidige inwoners. Er zullen veel meer kleine energie-neutrale betaalbare levensloopbestendige woningen moeten worden gebouwd voor zowel jong als oud. Als dit vanuit de markt niet lukt zal de gemeente hier haar regierol moeten pakken. De gemeente moet overgaan tot een meer actieve grondaankoop in plaats van een passief grondbeleid. Mogelijke ondersteuningsmaatregelen als een startersregeling en bevordering van doorstroommogelijkheden zullen wat GB betreft door de gemeente gefaciliteerd moeten worden.

Voor de buurtdorpen is een stabiele ontwikkeling rond woningbouw van essentieel belang voor de levensvatbaarheid. Bouwen voor de lokale behoefte en zorgen dat de dorpen aantrekkelijk blijven voor jongeren en jonge gezinnen. Voldoende inwoners zorgen voor de instandhouding van de leefbaarheid van elk dorp. Denk hierbij aan de middenstand, verenigingen, vrijwilligerswerk, enz.

Vrijkomende bouwlocaties in het centrum moeten zo veel mogelijk ingevuld worden met levensloopbestendige appartementen en woningen voor doelgroepen. Hoogbouw tot driehoog moet mogelijk zijn in Raalte-dorp, Heino en Heeten. Ook moet naar nieuwe woonvormen of concepten worden gekeken zoals Tiny Houses, Flexwoningen, collectieve woonvormen en bouwen in eigen beheer (CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). In prestatieafspraken met Salland Wonen zullen hier duidelijk en meetbare afspraken over gemaakt moeten worden.

We zien in het centrum van op dit moment een overschot aan panden met de bestemming winkel en een tekort aan woningen. We moeten met pandeigenaren hierover in gesprek: van winkel naar woning en waar nodig bestemmingsplannen aanpassen.

Starters hebben het momenteel sowieso zwaar op de woningmarkt. GemeenteBelangen vindt dat er voorkeur gegeven moet worden aan het bouwen van starterswoningen. Op deze manier blijven jongeren verbonden met de gemeente. Het College moet zich meer inspannen om doorstroming te bevorderen en onze jongeren vast te houden. Interessant voor starters is het concept van ‘Tiny Houses’. Vergemakkelijk het verlenen van vergunningen om huizen op te splitsen. Ga als gemeente in gesprek met onroerendgoedeigenaren in het centrum over het ombouwen van onrendabale winkelruimte tot appartementen of andersoortige woningen. Ook  zou in de gemeente Raalte de starterslening weer terug moeten komen nu banken steeds hogere eisen stellen bij het verstrekken van een hypotheek. Dit stelt vooral jonge Raaltenaren in staat om toch een kans te maken op de nu overspannen woningmarkt.

Ook het buitengebied biedt kansen voor woningbouw. Naast de rood-voor-rood-regeling en de regeling ‘erven in beweging’ bieden de vrijkomende agrarische bedrijven ook ruimte voor alternatieven woonvormen als woonzorggroepen, woongroepen voor ouderen en Tiny Houses, aangevuld met duurzame elementen als zonnepanelen, windmolens en voedselbossen.

Fig. 7   Nieuwbouwlocatie Franciscushof in Raalte-Noord.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk