Gemeente samen

De gemeente is van ons allemaal

GemeenteBelangen is een partij die zijn wortels in de lokale gemeenschap heeft. Niet voor niets hebben we raadsleden uit diverse dorpskernen. Die verbondenheid en het open gesprek met de inwoners is tekenend voor onze realistische en praktische manier van politiek bedrijven. We hebben als uitgangspunt dat de inwoners van de dorpen, wijken en van ons buitengebied het beste weten wat goed voor hen en voor de gemeente is. Dat betekent dat we vinden dat de gemeente initiatieven vanuit de samenleving moet ondersteunen en helpen uitvoeren. Dat houdt ook in dat de gemeente bij belangrijke onderwerpen altijd de inwoners betrekt.

GemeenteBelangen neemt niet kleurloos deel aan die gesprekken en besluitvorming. We willen vooruitstrevende en sociale politiek bedrijven Wij staan voor een samenleving waarin iedereen kan deelnemen, met verantwoordelijkheid voor de zwakkeren en geen discriminatie op grond van ras, religie, sekse, seksuele geaardheid of leeftijd. Wij willen dat jong en oud goed en plezierig kan wonen en recreëren, en dat er levendige en gezellige dorpscentra zijn. Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en klimaatverandering maken we werk van de energietransitie, met oog voor biodiversiteit.

GemeenteBelangen is inmiddels acht jaar lang de grootste politieke partij in Raalte. Onze wethouders en fractie hebben er werk van gemaakt om initiatieven van inwonergroeperingen te ondersteunen en faciliteren. Op die wijze konden de kernen van Broekland en Lierderholthuis leefbaarder worden gemaakt. Energie-initiatieven voor verduurzaming van Heino, Mariënheem en Luttenberg en verenigingen als SV Raalte, Rohda en manege Luttenberg werden gefaciliteerd. In Laag Zuthem en Nieuw Heeten zorgden de bewoners voor nieuwe multifunctionele dorpsaccommodaties. De gemeente ondersteunde ‘Heeten Durft’, waarin dorpsbewoners meebeslissen over het dorpsbudget. Evenementen als ´In De Smaak´ ‘Streetlive Raalte’ en ´Cult´ konden op gemeentelijke steun rekenen.

Bij belangrijke onderwerpen ging de gemeente veel en graag in gesprek met de inwoners. Bij het zoeken naar en ontwikkelen van woningbouwlocaties in Heino en Luttenberg werden inwoners betrokken bij het vinden en inrichten van de locatie. Bij het ontwikkelen van beleid en richtlijnen voor grote thema’s als omgevingsvisie, verkeersbeleid, windenergie, verduurzaming, stikstofbeleid en de invulling van het centrumplan van Raalte werden inwoners om hun visie gevraagd.

We zijn er trots op dat dit er in 2019 toe leidde dat de gemeente werd uitgeroepen tot best bestuurde gemeente van Nederland. Raalte wordt bij die verkiezing omschreven als een vernieuwende gemeente die op het gebied van het betrekken van de inwoners een voorbeeld is voor andere gemeenten. Raalte weet haar inwoners op nieuwe en creatieve wijze bij vrijwel alle beleidsonderwerpen te betrekken.

Maar we zijn er nog niet. In 2017 sloot de gemeenteraad een ‘Roalter Akkoord’ dat in de afgelopen raadsperiode vrijwel raadsbreed werd gedragen. Door tijdgebrek lukte het toen niet daarbij de samenleving intensief te betrekken. GemeenteBelangen wil in de komende raadsperiode het initiatief nemen om opnieuw tot een raadsbreed akkoord te komen. Ditmaal dient de samenleving daarbij wél betrokken te worden. Het in te richten digipanel kan daarbij een centrale rol vervullen. Dit panel is geïnstalleerd om inwoners te laten meepraten en meebeslissen over zaken waar ze bij betrokken zijn of die hen aangaan. Het meer invloed geven aan inwoners en het verbeteren van inwonerparticipatie is belangrijk voor een goede oordeelsvorming, goede besluitvorming en voor de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur. Dit panel bestaat uit een vaste groep inwoners uit de gemeente Raalte. Op regelmatige basis geven zij door het beantwoorden van een online vragenlijst hun mening over onderwerpen waar de gemeente zich mee bezighoudt. De gemeente Raalte kiest er hiermee nog nadrukkelijker voor om niet óver inwoners te praten maar mét inwoners.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk