Infrastructuur & Mobiliteit

Raalte is een regionaal knooppunt wat betreft wegen, fietspaden en openbaar vervoer. Daarnaast hebben veel verkeersstromen Raalte als begin- en eindpunt. Zo is er veel woon-werkverkeer van en naar Raalte. De Zegge is een zich uitbreidend industrieterrein met veel aan- en afvoer van goederen. Het centrum van Raalte zorgt ook voor verkeer. Ook heeft Raalte een druk trein- en busstation en de aanwezigheid van Carmel College Salland en Landstede zorgt voor veel fietsende scholieren in de gemeente Raalte. In de komende decennia zal het aantal inwoners van de gemeente Raalte een flinke groei laten zien. De verkeersintensiteit zal hierdoor alleen maar toenemen. Salland wordt ook steeds meer ontdekt als toeristische regio. Een gevolg daarvan is een toename van recreatief fiets- en wandelverkeer. Om deze toenemende verkeersstromen in de toekomst te kunnen blijven verwerken, heeft de gemeente Raalte een goede infrastructuur nodig. Hierbij moet rekening worden gehouden met de verschillende soorten verkeer en vervoer waar de gemeente Raalte mee te maken heeft.

De N35 en N348

Het kruispunt Bos wordt ongelijkvloers gemaakt en er komt een rondweg om Mariënheem. De kans is groot dat de N35 in de toekomst verdubbeld wordt naar 2×2 rijstroken. Goede ontwikkelingen, maar GemeenteBelangen wil verder kijken. Door het aanpakken van kruispunt Bos is een belangrijke oorzaak van files op de N35 opgelost. De kans is echter groot dat de files zich verplaatsen naar de kruisingen met de N348 richting Lemelerveld (Ommerweg) en de Almelosestraat. Nu al moet worden nagedacht over één aansluiting Raalte-Oost: waar moet deze komen? En hoe wordt de filevorming op de Almelosestraat die er nu al vaak is, tegelijkertijd opgelost?

Omdat de N35 een rijksweg is, heeft de gemeente Raalte een beperkte invloed hierop. Toch vindt GemeenteBelangen dat de gemeente haar visie herhaaldelijk duidelijk moet maken aan provincie en Rijk. Niet door alleen te reageren op plannen, maar door zelf plannen en oplossingen aan te dragen.

Oostelijke randweg

De aanleg van een oostelijke randweg om Raalte (zie kaart 4 Oostelijke randweg Raalte op de volgende pagina) biedt een oplossing voor veel problemen.

 • Industriegebied De Zegge wordt veel beter ontsloten. Zo wordt Raalte aantrekkelijker voor vestiging van bedrijven en dan vooral distributiecentra.
 • De filedruk op de Almelosestraat voor de kruising met de N35 wordt zo opgelost.
 • De doorstroming rondom Raalte als regionaal verkeersknooppunt wordt sterk verbeterd (zie kaart 5 verbeterde doorstroming rondom Raalte op de volgende pagina).
 • De verkeersveiligheid wordt sterk verhoogd. De huidige situatie is die van fietsers op de Aakstraat, Kaagstraat en Klipperweg, op één rijbaan met doorgaand vrachtverkeer.

Fig. 16   De verkeerssituatie op de Aakstraat.

Kaart 4   Oostelijke Randweg Raalte

Kaart 5   Verbeterde doorstroming rondom Raalte

Raalte, infrastructuur

Wegenpatroon

Het wegenpatroon van Raalte is opgebouwd uit drie min of meer onvolledige ringen met toeleverende wegen (zie kaart 3):

 • een buitenring van N35, N348, Overkampsweg en Hertzstraat. Tussen de Heesweg en de N35 ontbreekt er een schakel;
 • een eerste binnenring waarop de woonwijken, het station en het centrum zijn aangesloten;
 • een tweede binnenring op het industrieterrein.

Met de verkeersringen kunnen verkeersstromen met verschillende functies (lokaal verkeer, vrachtverkeer, doorgaand verkeer) enigszins gescheiden worden. Dit is echter nu niet het geval. GemeenteBelangen pleit daarom voor het volledig maken van dit wegenpatroon (zie kaart 5).

Congestie

Dagelijks stroomt op een aantal locaties in de gemeente Raalte het verkeer niet voldoende door:

 • de N35 voor het kruispunt Bos;
 • de N348 voor het kruispunt Bos;
 • de N348 voor de rotonde met de N332 en de Overkampsweg, komend vanaf Deventer
 • de Almelosestraat voor de aansluiting met de N35.

De N35 voor het kruispunt Bos is de bekendste. Rijkswaterstaat pakt in de komende jaren dit kruispunt aan, maar hiermee is de filedruk geen verleden tijd. Voor een deel zal de congestie zich verplaatsen naar de kruising van de N35 met de Ommerweg (N348), twee kilometer verderop. Er is daarom meer nodig:

Kaart 6   Infrastructuur Raalte

 • Door de aanleg van een oostelijke rondweg zal het verkeer vanaf De Zegge niet meer hoeven te wachten voor verkeerslichten bij de aansluiting van de Almelosestraat op de N35.
 • Maak op de oostelijke rondweg twee rotondes voor een snelle afwikkeling van het verkeer richting Zwolle, Almelo en Deventer.
 • Zorg voor één ongelijkvloerse kruising ‘Raalte – De Zegge’ op de N35. Verleg hiervoor de N348 en sluit de oostelijke rondweg hierop aan.
 • Maak van de rotonde N348 – N332 – Overkampsweg een turborotonde met een betere doorstroming.
 • Zorg voor maatregelen om sluipverkeer van de N35 tegen te gaan, zolang de N35 niet is opgewaardeerd. Op sommige plaatsen is dit gebeurd (bijv. Pruimersallee), maar op andere plaatsen niet (bijv. sluipverkeer naar Raalte-Noord via de Berkendijk).

Door de aanleg van een oostelijke rondweg kan voorkomen worden dat de N348 ten westen van Raalte wellicht verdubbeld moet worden en een ruimtelijke barrière wordt. Door de afsluiting van de Schoonheetenseweg (bron: http://www.n35wijthmennijverdal.nl  ) wordt het probleem van het sluipverkeer via de Schoonheetenseweg, Heesweg en Wechelerweg opgelost.

Het centrum van Raalte

Het centrum moet goed bereikbaar zijn, de bewegwijzering duidelijk en de parkeermogelijkheden en -route goed aangegeven. Vanuit de richting Almelosestraat is het centrum slecht bereikbaar, mede doordat de Daggertsbrug afgesloten is voor autoverkeer. Daarom moet de route naar het centrum vanaf de Leeren Lampe meer herkenbaar zijn:

 • Op de invalswegen naar het centrum van Raalte moet de parkeerroute al worden aangegeven.
 • De verwijzing naar het centrum moet eerder worden aangegeven, net als die naar de overdekte parkeergarage onder ’t Schip.
 • De Brugstraat en de Mettingenlaan tussen Botermakerstraat en Schoolstraat moeten aantrekkelijker gemaakt worden.

Fig. 17   De bewegwijzering naar het centrum bij de Leeren Lampe, slecht te zien voor de weggebruiker.

Heino, infrastructuur

In Heino zijn diverse werkgroepen actief bezig met het ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke structuur van Heino. Infrastructuur, mobiliteit en verkeersveiligheid spelen hierbij een belangrijke rol. Ook bij dit onderwerp wil GemeenteBelangen uitdrukkelijk niet voorschrijvend zijn: ‘Wat vinden jullie van onze plannen’, maar de ideeën die hier beschreven staan ter inspiratie delen met belanghebbenden. Het is de leefomgeving van de inwoners van Heino: daarom bepalen deze wat zij wellicht meenemen uit onderstaande ideeën.

Wegenpatroon

Het wegenpatroon van Heino is oorspronkelijk stervormig, gericht op het centrum. De Canadastraat, Raalterstraat en Zwolsestraat zijn de belangrijkste uitvalswegen. Daarop sluiten wegen naar de dorpen rondom Heino aan. In 1984 werd de rondweg oostelijk om Heino (N35) aangelegd.

Kaart 7   Infrastructuur Heino.

Verkeersfuncties

In Heino kunnen verkeersstromen beter gescheiden worden. Nu rijdt er o.a. veel vrachtverkeer via de Zwolseweg en Van der Capellenweg richting Lemelerveld. Dit brengt veel verkeersonveilige situaties met zich mee. GemeenteBelangen pleit met de uitbreiding van het bedrijventerrein Blankenfoort voor de aanleg van een weg tussen de L.J. Costerstraat en de Lemelerveldseweg, parallel aan de N35. Zie hiervoor kaart 4. De aanleg van deze weg biedt de volgende voordelen:

 • Vrachtverkeer richting Lemelerveld zal niet meer over de Zwolseweg en Van der Capellenweg rijden.
 • Deze weg kan dienen als ontsluiting van een eventuele uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort.
 • Daarnaast moet de L.J. Costerstraat, op het industrieterrein, worden opgewaardeerd.

Voorstel voor een naam van de nieuw aan te leggen weg op het toekomstige industriegebied: Nieuwstad, de historische veldnaam voor dit gebied.

Congestie

Rijkswaterstaat waardeert de N35 op tot stroomweg met ongelijkvloerse aansluitingen Heino-Noord en -Zuid. Dit zal toekomstige congestie bij deze aansluitingen voorkomen.

Opwaardering invalswegen

De invalswegen van Heino geven de eerste indruk van het dorp. Deze wegen hebben echter achterstallig onderhoud en hebben een rommelig beeld. GemeenteBelangen vindt  dat de Zwolseweg, Dorpsstraat, Canadastraat en de Raalterstraat moeten worden opgewaardeerd tot aantrekkelijke lanen, met inpassing van de hoge bomenrijen die al aanwezig zijn.

Verkeersveiligheid

GemeenteBelangen wil de verkeersveiligheid in Heino verbeteren en wil dit op de volgende manier bewerkstelligen (zie kaart 8):

 • een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 30 km/u op alle wegen;
 • de aanleg van verhoogde plateaus op de t-splitsingen van de Canadastraat met de Vlaminckhorstweg en de Paalweg;
 • de aanleg van een verhoogd plateau op de t-splitsing van de Dorpsstraat en de Brinkweg, plus de verhoging van het plateau op de t-splitsing van de Dorpsstraat en de Schoolstraat;
 • onderzoek eenrichtingsverkeer in het centrum van Heino ten behoeve van een rustiger en veiliger verkeersbeeld.

Kaart 8   Maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen in Heino.

Een fietsvriendelijke gemeente

F35 en F348

Raalte is een fietsvriendelijke gemeente, zowel voor scholieren, fietsende forensen als recreatief fietsverkeer. Dit moet behouden blijven en versterkt worden. De provincie Overijssel onderzoekt de aanleg van de snelfietsroute F35 (Zwolle – Enschede) en het doortrekken van de snelfietsroute F348 vanaf Deventer naar Raalte. De grote winst van fietssnelwegen en snelfietsroutes is het directe karakter van de fietsroute die ervoor zorgt dat reistijden concurrerend zijn aan de auto.

Het uitgangspunt van het ontwerp F35 in de gemeente Raalte is een vrij liggende snelfietsroute direct naast de N35 die uitsluitend bedoeld is voor langzaam, ongemotoriseerd verkeer. Landbouwverkeer is in de basis niet welkom op de F35 ten behoeve van de veiligheid. Daar waar geen alternatieven mogelijk zijn, zal landbouw- en lokaal verkeer te gast zijn in de vorm van een fietsstraat. We streven zoveel mogelijk naar directe verbindingen, eventueel met enkele aanvoerende verbindende takken. Dit betekent dat de F35 zoveel mogelijk parallel aan de N35 zal lopen. Op sommige stukken van het tracé zal de snelfietsroute geheel moeten worden aangelegd, omdat er bijvoorbeeld nog geen parallelweg aanwezig is. Denk daarbij onder andere aan het deel tussen kruispunt Bos en de Almelosestraat ter hoogte van Raalte en het deel bij de rondweg Heino.  Dit heeft nogal wat voeten in de aarde. Daarom moet worden nagedacht over een tijdelijke situatie die door de bebouwde kom voert. De kaarten 9 t/m 12 aan het eind van dit hoofdstuk laten zowel de ideale eindsituatie zien als een tijdelijke oplossing.

Het succes van de F35 en F348 zit in het directe karakter. GemeenteBelangen streeft dan ook naar een F35 en F348 met zo min mogelijk obstakels zoals kruisingen en verkeerslichten. Daar waar een obstakel onvermijdelijk is pleiten wij ervoor dat de fietser voorrang heeft ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. Ten slotte is het belangrijk dat er voldoende aantakkingen zijn zodat gebruikers op een zo direct mogelijke wijze vanuit de wijk naar de doorgaande F35 kunnen fietsen.

Fig. 18   De F344 tussen Deventer en Apeldoorn is al bewegwijzerd over landbouwwegen en fietspaden, zonder dat er een fietssnelweg of snelfietsroute is aangelegd.

Raalte is een knooppunt van deze snelfietsroutes. Bij de F348 pleit GemeenteBelangen voor een tracé langs het Overijssels Kanaal. Zo wordt deze route ook aantrekkelijk voor recreatief fietsverkeer, terwijl de afstand niet groter wordt. Landschapsbeleving kan er ook voor zorgen dat de fiets een goed alternatief wordt voor de auto. Scholieren en recreanten kunnen op deze routes veilig fietsen, omdat bij snelfietsroutes de fietser voorrang krijgt. Er zullen dus fietstunnels moeten worden aangelegd bij de Overkampsweg ten zuiden van Raalte en bij de N348 ter hoogte van het toekomstige knooppunt Raalte. De invalswegen op het industrieterrein van Raalte zijn gevaarlijke barrières voor fietsers (oversteek Almelosestraat – Wechelerweg). De gemeente moet daarom waar mogelijk de snelle aanleg van de fietsroutes ondersteunen, om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De provincie Overijssel is de initiatiefnemer voor de snelfietsroutes. Toch kan de gemeente Raalte al veel doen door te proberen dit project te versnellen. Dit door zelf plannen voor te stellen en hierover in gesprek te gaan met de provincie. In Raalte en Heino moeten de F35 en F348 nu al geaccentueerd worden en in de hele gemeente bewegwijzerd. GemeenteBelangen vindt het ook belangrijk om het woon-werkverkeer op de fiets te stimuleren en zowel bedrijven als werknemers hierover voor te lichten. Zo kunnen bedrijven in Twente partner worden van Twente Mobiel. Via dit platform kunnen zij op een voordelige manier mobiliteitsbudgetten en fietsplannen ter beschikking stellen aan hun werknemers.

Fig. 19  De F35 tussen Enschede en Hengelo.

Wandelen

GemeenteBelangen wil de looproutes van het centrum naar het station accentueren, zowel in Raalte als in Heino. Het zebrapad over de Varkensmarkt is een eerste stap. Ook de looproute naar Carmel College Salland, Landstede en Tijenraan moet duidelijker worden aangegeven vanaf het station.

In Salland zijn er veel fiets- en wandelknooppunten. Met behulp van deze knooppunten kunnen recreanten hun eigen fiets- of wandelroute samenstellen. Op websites als http://www.nederlandfietsland.nl  , http://www.route.nl  en  http://www.fietseropuit.nl  staan veel fiets- en wandelroutes. Door thematische routes in en door de gemeente Raalte aan te bieden op deze websites, maken we Raalte aantrekkelijker als toeristische fiets- en wandelgemeente. Evenementen als de Sallandse Wandelvierdaagse (SW4D) laten zien dat de gemeente Raalte aantrekkelijk is voor deze doelgroep.

Elk dorp in de gemeente Raalte moet een zogenaamd ‘ommetje’ krijgen: een bewegwijzerde wandelroute met aandacht voor het landschap en de cultuurhistorie. Deze routes moeten online op de website van de gemeente Raalte beschikbaar zijn.

Openbaar vervoer

GemeenteBelangen zet zich ervoor in dat het openbaar vervoer van en naar de dorpen in de gemeente minimaal op niveau blijft van voor de Covid19-pandemie (Initiële dienstregeling 2020). Daarnaast moet het openbaar vervoer op de route Zwolle – Heino – Raalte een goed alternatief blijven voor de auto. Het gebruik van de buslijn 166 (Raalte – Zwolle) moet versterkt worden, om deze te behouden voor de toekomst. Te denken valt aan een sneldienst en het promoten van de voordelen van deze buslijn:

 • Deze bus is een alternatief voor de (drukke) trein.
 • De bus zet reizigers meer ‘voor de deur af’ dan de trein.
 • Laat bedrijven op een voordelige manier abonnementen afnemen.
 • Introduceer een sneldienst.

Veilig verkeer

GemeenteBelangen vindt verkeersveiligheid belangrijk op elk gebied. Files en vertraging zorgen op dit moment voor sluipverkeer rondom de N35. Vanwege de verkeersveiligheid moet dit zoveel mogelijk worden tegengegaan. Voorbeelden zijn de Pruimersallee en de Schoonhetense Weg. Veel vrachtverkeer neemt de Van der Capellenweg van Heino naar Lemelerveld.

Fiets- en voetpaden zelf moeten ook veilig zijn. Tegelfietspaden moeten daarom worden vervangen door asfalt. Voetpaden moeten voor iedereen goed toegankelijk en veilig zijn. Nu lopen ouderen met rollators en gehandicapten soms op straat, omdat trottoirs niet rolstoelvriendelijk zijn. Een kritische blik op obstakels en steile hellingen in trottoirs is daarom noodzakelijk.

Bij kruispunt Bos en onder de N35 worden fietstunnels aangelegd. Hier moet gezorgd worden voor een gevoel van veiligheid door goede verlichting en andere maatregelen.

In de afgelopen tijd hebben bewoners aangegeven wat zij de meest verkeersonveilige locaties in de gemeente vinden. Op initiatief van GemeenteBelangen is de gemeente Raalte op dit moment aan de slag om de tien meest genoemde locaties verkeersveiliger te maken. GemeenteBelangen wil dit beleid voortzetten om met de bewoners de gemeente verkeersveiliger te maken en erop toezien dat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Samengevat wil GemeenteBelangen het volgende bewerkstelligen:

 • Bij de verdere ontwikkeling van de N35 moet de gemeente Raalte niet reageren op plannen van rijk en provincie, maar zelf plannen ontwikkelen.
 • De aanleg van een oostelijke rondweg om Raalte moet onderzocht worden.
 • Raalte is een regionaal knooppunt van openbaar vervoer geworden. Deze functie moet benadrukt en waar mogelijk uitgebouwd worden.
 • Toegangswegen naar het centrum van Raalte en Heino moeten aantrekkelijk worden gemaakt. Zij zijn het visitekaartje van de dorpen.
 • Verhoog de verkeersveiligheid in Heino door de aanleg van verkeersplateaus en een maximumsnelheid van 30 km/u.
 • Raalte als fiets- en wandelgemeente moet meer op de kaart worden gezet. We zijn voorstander van een netwerk van snelfietsroutes (F35 en F348) tussen Raalte en omliggende grote plaatsen. Nu al de F35 en F348 bewegwijzeren.
 • Woon-werkverkeer op de fiets en het openbaar vervoer moet gestimuleerd worden.
 • De vitaliteit en beleving van de dorpen moet versterkt worden door het onder de aandacht brengen en ontwikkelen van wandel-‘ommetjes’, fietsroutes en het op niveau houden van het openbaar vervoer.
 • Verkeersveiligheid is een belangrijk thema, dus we willen het gedrag van zowel fietsers als automobilisten onder de loep nemen en waar nodig maatregelen treffen.
 • De openbare ruimte – waaronder fiets- en voetpaden – moet voor iedereen goed toegankelijk en veilig bereikbaar zijn. Een kritische blik op obstakels en steile hellingen in trottoirs is daarom noodzakelijk. Veilige fietspaden zijn een must. Tegelfietspaden moeten daarom worden vervangen door asfalt.

Kaart 9   Ideale tracé F35 bij Raalte.

Kaart 10   Ideale tracé F35 bij Heino

Kaart 11   Tijdelijk tracé F35 bij Raalte.

Kaart 12   Tijdelijke tracé F35 bij Raalte.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk