Klimaat

Aanpassen aan klimaatveranderingen

Wat is het

De invloed van klimaatverandering is op veel vlakken merkbaar. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen stelden in 2017 een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie op. Uiterlijk in 2020 moeten overheden ‘klimaatrobuust handelen verankerd hebben in beleid’. Daarvoor is het nodig dat ze zaken op orde hebben: van stresstest, risicodialoog en strategie tot en met uitvoeringsagenda.

Standpunt GemeenteBelangen

Het klimaat verandert. We moeten hierbij denken aan het vaker voorkomen van extreme temperaturen en extreme neerslag en droogte:

  • hittegolven in de zomer: perioden van meer dan een week met temperaturen rond 35°C;
  • langdurige droogteperioden: een aantal maanden met weinig neerslag;
  • langdurige perioden met veel neerslag; te denken valt aan zes tot acht weken;
  • wolkbreuken in het zomerseizoen, waarbij in één uur meer dan 50 mm neerslag valt.

Fig. 20   Wateroverlast in de Hartkamp (Raalte) na een wolkbreuk in de zomer.

Klimaatveranderingen brengen risico’s met zich mee, en er zijn veel oplossingen. Deze zijn echter soms technisch geavanceerde en dure oplossingen. GemeenteBelangen staat op het standpunt dat risico’s tot op zekere hoogte acceptabel zijn. Niet alle gevolgen kunnen voorkomen worden, af en toe een onderlopen straat af en toe is niet te voorkomen.

Desondanks kunnen we veel doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld met waterbergingen in de kernen problemen op een mooie manier oplossen. Dit moet per wijk en kern onderzocht worden, in overleg met de inwoners. Dit geldt niet alleen voor nieuw aan te leggen wijken, maar ook  voor de herinrichting van oudere wijken, waar aandacht besteed moet worden aan het ontkoppelen van de hemelwaterafvoer en de aanleg van waterbergingen.

We moeten daarnaast een bewustwording creëren bij onze inwoners, maar ook bij bedrijven. Minder ‘verstening’ van tuinen, maar ook van bedrijfsterreinen, zorgt ervoor dat het water meer de grond in kan trekken en er minder water in één keer afgevoerd moet worden. Dit voorkomt wateroverlast. Aan de andere kant krijgen we ook te maken met extreme droogteperioden. Dit vraagt om nieuw beleid: niet alleen het water snel kunnen afvoeren, maar ook kunnen vasthouden. GemeenteBelangen staat ook hier voor bewustwording en zelfverantwoordelijkheid. Dit kan ondersteund worden met ad hoc campagnes in droogteperiodes: ‘Hoe vaak douch jij?’ ‘Is jouw gras nu nog steeds groen?’

Naast de gemeente speelt het waterschap hier een grote rol. GemeenteBelangen vindt het daarom van belang een goede communicatie te hebben met het waterschap. Wat speelt er op regionaal niveau dat van belang is voor onze gemeente? Daarnaast willen wij ook het waterschap ‘voeden’ met ontwikkelingen in onze gemeente. GemeenteBelangen heeft daarom met andere lokale partijen de waterschapspartij ‘GemeenteBelangen Drenthe-Overijssel’ opgericht. Bij de laatste verkiezingen in 2018 heeft deze partij drie zetels in het bestuur van het waterschap bemachtigd.  https://gb-drentheoverijssel.nl/

Interessant? Deel het direct met uw netwerk