Openbare Ruimte

Wat is het

De openbare ruimte is de ruimte die voor ons allemaal toegankelijk is. Alle inwoners van Raalte komen vrijwel dagelijks in aanraking met die openbare ruimte. Wanneer we boodschappen doen, ons van A naar B verplaatsen of gewoon een rondje wandelen. Denk bij de openbare ruimte aan openbaar groen, wegen, pleinen en water: letterlijk de ruimte die we met z’n allen delen. We willen ons zo prettig mogelijk voelen in deze ruimte en daarom is het belangrijk dat we goed nadenken hoe we onze openbare ruimte zo kunnen inrichten dat inwoners die als logisch, veilig en herkenbaar bestempelen. Belangrijk hierin is de omgevingsvisie die is vastgesteld voor de periode 2020-2040. Deze speelt een centrale rol in de besluitvorming over de ontwikkeling en vormgeving van onze leefomgeving.

Gemeente Belangen is ambitieus als het gaat om de Raalter openbare ruimte. Dat doen we door een proactieve, maar kritische houding aan te nemen richting de vormgeving van onze openbare ruimte. Enkele essentiële vragen hebben onze bijzondere aandacht. Waar dient bijvoorbeeld woningbouw plaats te vinden en waar kan verder worden gebouwd aan werkgelegenheid? Hoe houden we onze agrarische achtergronden in ere? We weten dat het een grote opgave zal worden om enerzijds aan de behoeften van de inwoners en ondernemers te voldoen en anderzijds onze unieke kernwaarden als gemeente te behouden. GemeenteBelangen is ervan overtuigd dat samenwerking van essentieel belang is, niet alleen in politieke zin maar zeker ook in praktische zin. We doen het samen!

Beïnvloeding van de openbare ruimte

Verschillende aspecten hebben hun invloed op de inrichting van de openbare ruimte. Een aantal van die aspecten staat genoemd in paragrafen in dit document. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit en infrastructuur, biodiversiteit en de energietransitie. Heel wezenlijke aspecten die een rol hebben in het hedendaagse leven en een belangrijke rol spelen in de beïnvloeding van de openbare ruimte. Er zijn echter ook aspecten die minder zichtbaar zijn, maar waar we als gemeente wel mee te maken krijgen en over na moeten denken. Een voorbeeld hiervan is de circulaire economie: kunnen we materialen hergebruiken in bijvoorbeeld straatmeubilair of lantaarnpalen en kunnen we daarbij lokale bedrijven betrekken? Een ander voorbeeld is om het beheer van het openbaar groen, onder bepaalde voorwaarden, bij burgers en andere initiatieven neer te leggen. Dit kan tevens bijdragen aan een vergroting van de sociale cohesie in een buurt of wijk. Een belangrijke te nemen stap in dat proces is om alle bestaande en nieuwe initiatieven in kaart te brengen en met elkaar te verbinden en daarnaast vast te leggen in een overkoepeld beleid. Hierbij is duidelijke communicatie van groot belang: waar zijn alle initiatieven, mogelijkheden en subsidies te vinden op de website van de gemeente?

Standpunten GemeenteBelangen

De gemeente Raalte beheert als eigenaar de openbare ruimte en waakt over de kwaliteit (schoon en heel) hiervan. De gemeente maakt keuzes over de inrichting van en voorzieningen in de openbare ruimte. GemeenteBelangen vindt het belangrijk om de plaatselijke gemeenschap te betrekken bij besluitvorming over de openbare ruimte. Wij juichen initiatieven van bewoners toe en vinden het belangrijk dat er lokaal wordt meegedacht over de inrichting van de openbare ruimte. GemeenteBelangen wil graag verder nadenken hoe we de beheerfunctie meer lokaal kunnen neerleggen zodat bewoners nog meer binding en verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen omgeving.

Ook kijken we in deze paragraaf naar de ontwikkelingen die op ons af komen met betrekking tot Werken en Wonen. Waar kan de gemeente de komende jaren woon- en werklocaties gaan ontwikkelen, zonder dat de algemene openbare ruimte in de verdrukking komt? Woningbouw is nodig om te voldoen aan de vraag van de komende jaren. Die opgave is het grootst in de grotere kernen Raalte en Heino. Tegelijkertijd willen we de unieke kenmerken van de gemeente zoals ruimte voor natuur en landbouw zoveel mogelijk in stand houden.

Raalte: locaties voor woningbouw en bedrijven

Locaties wonen

GemeenteBelangen kiest voor wat betreft wonen voor het volgende,

 • ‘Inbreiden’ waar mogelijk: benut zoveel mogelijk locaties binnen de bebouwde kom. Denk aan panden die worden afgebroken of een andere bestemming kunnen krijgen, onbenutte percelen, enz.
 • Nieuwe woonlocaties moeten aansluiten aan bestaande wijken.
 • Nieuwe woonlocaties moeten zo gepland worden, dat deze goed ontsloten kunnen worden. Een uitbreiding aan de noordwestkant van Raalte is daarbij een logische keuze, al zijn er ook andere locaties mogelijk (zie hiervoor kaart 1 ruimtelijke structuur Raalte op de volgende pagina).

Locaties bedrijven

 • Net als bij nieuwe woonlocaties moeten er zoveel mogelijk locaties binnen het bestaande industrieterrein die nu niet zijn bebouwd, benut worden.
 • De te ontwikkelen ‘Oostelijke randweg’ (zie kaart 1) moet de harde grens van industrieterrein De Zegge worden. Er moet hier een groene buffer worden aangelegd om De Zegge te scheiden van het landelijk gebied. Het landschap ten zuidoosten van Raalte (Boetele, Schoonheeten) is waardevol en aantrekkelijk op allerlei terreinen en moet niet aangetast worden.
 • Zorg voor zichtlocaties tussen de N35/N348 en het spoor vanaf knooppunt Raalte (kruispunt Bos tot de Almelosestraat).
 • Bedrijven zijn gebaat bij een goede ontsluiting naar Zwolle, Deventer en Twente.

Locaties overig

 • Tussen Ramele en de N348 zijn er veel recreatievoorzieningen. Denk aan volkstuinen, sportvoorzieningen, enz. Samen met het gebied tussen Tijenraan en de N35 zijn dit geschikte stadsrandzones om plaats te bieden aan dit soort voorzieningen.

Kaart 1   Ruimtelijke structuur Raalte.

Heino, ruimtelijke ordening

In Heino zijn diverse werkgroepen actief bezig met het ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke structuur van Heino. Denk hierbij aan de werkgroepen ‘Centrum Heino’, ‘Dorpsrand N35’ en ‘Vlaminckhorst’. GemeenteBelangen wil uitdrukkelijk niet voorschrijvend zijn: ‘Wat vinden jullie van onze plannen’, maar de ideeën die hier beschreven staan ter inspiratie delen met belanghebbenden. Het is de leefomgeving van de inwoners van Heino: daarom bepalen deze wat zij wellicht meenemen uit onderstaande ideeën.

Locaties wonen

Heino is een dorp dat omringd wordt door een mooie, landelijke omgeving met veel landgoederen. GemeenteBelangen vindt dat deze omgeving niet aangetast mag worden. Dit heeft wel gevolgen voor de keuzes die gemaakt kunnen worden voor locaties voor woningbouw en nieuwe bedrijven (zie hiervoor kaart 2 ruimtelijke structuur Heino op de volgende pagina).

 • De meest logische locatie voor woningbouw is langs de Molenweg en in de toekomst richting de Westerlanden.
 • Zorg voor groene bufferzones tussen ‘wonen’ en ‘werken’, zodat een prettige woonomgeving gewaarborgd blijft.
 • Behoud of maak een logische, natuurlijke grens tussen de kern Heino en de diverse landgoederen rondom Heino.

Kaart 2   Ruimtelijke structuur Heino.


Locaties werken

 • Breid uit in het gebied dat omsloten wordt door het huidige industrieterrein Blankenfoort in het noordwesten, de N35 in het oosten en de Van der Capellenweg in het zuiden. Dit zorgt voor twee voordelen:
  • goede ontsluitingsmogelijkheden vanaf N35;
  • mogelijkheden om zichtlocaties langs de N35 te ontwikkelen;
  • de aanleg van een nieuwe weg (zie kaart 3 op de volgende bladzijde) weert vrachtverkeer uit het dorp.

Zorg hierbij voor een groene bufferzone tussen dit te ontwikkelen gebied en de Vlaminckhorst.

Locaties overig

De functie van Park Old Heino zal de komende jaren verder veranderen. Wij sturen aan op een passende, duurzame invulling met een meerwaarde voor het dorp.

Kaart 3   Tracé aan te leggen weg.

Overige kernen

In de overige kernen is het van belang dat er ruimte is voor voldoende groei zodat voorzieningen in de dorpen op peil blijven. Er moet een voldoende woningbouwontwikkeling kunnen plaatsvinden zodat inwoners ook de mogelijkheid krijgen in het dorp te blijven wonen. Ook moet het mogelijk blijven om te ondernemen in de dorpen. Ieder initiatief verdient een eerlijke beoordeling.

De mening van de burgers in de dorpen wordt meegenomen in plannen en besluiten. ‘Wat vinden jullie hiervan en zouden jullie hieraan mee willen doen?’ Wij zijn zichtbaar in de kernen en komen periodiek langs. Lokale GB’ers houden actief de vinger aan de pols.

Samengevat wil GemeenteBelangen het volgende bewerkstelligen:

 • We betrekken de plaatselijke gemeenschap bij de besluitvorming over de openbare ruimte.
 • We stimuleren lokale initiatieven, brengen bestaande en nieuwe initiatieven met elkaar in verbinding en leggen dit vast in overkoepelend beleid.
 • We leggen de beheerfunctie, waar mogelijk, lokaal neer zodat bewoners nauw betrokken raken bij hun omgeving.
 • Samenwerken is voor ons een speerpunt in het geheel tussen politiek en inwoner.
 • We hebben specifieke aandacht voor woningbouw, werkgelegenheid en het agrarische karakter van de regio in combinatie met landschaps- en natuurbehoud. We organiseren deze zodanig dat de algemene openbare ruimte niet in verdrukking komt.
 • We benutten mogelijke inbreidingslocaties optimaal en brengen ze samen met bestaande bouw.
 • Bij alle plannen hebben we aandacht voor natuurbehoud en behouden we unieke landschappen en landschapselementen.
 • We kunnen alleen ontwikkelen als er voldoende en goede infrastructuur aanwezig is voor alle typen vervoer.
Interessant? Deel het direct met uw netwerk