Participatiesamenleving

Wat is het

De mondiger en zelfstandiger inwoner vraagt om een overheid die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven en omgeving.

Standpunt GemeenteBelangen

Algemeen

GemeenteBelangen wil participatie ondersteunen, maar de focus leggen bij de inwoners voor wie de zelfredzaamheid níet vanzelfsprekend en/of gemakkelijk is. Een substantieel percentage van de inwoners van Raalte slaagt er onvoldoende in grip te krijgen op de complexe wereld waarin ze leven. Juist zij hebben relatief vaak met de gemeente te maken. Dat vraagt een specifieke houding van de overheid: empathisch en niet afstandelijk en wantrouwend. Niet in de eerste plaats gericht op regels, wel op maatwerk en persoonlijke omstandigheden. Een integrale benadering is uitgangspunt, samenwerking met andere partijen is nodig, denk aan schuldhulpverlening, woningcoöperaties, mantelzorginstellingen, Stichting Leergeld, Humanitas enzovoort. Dit vraagt verder een transparante overheid met klare taal en klare financiën (beleidsstukken voor iedereen leesbaar en begrijpbaar).

Wet Inburgering

Bewonersinitiatieven

Ook de inwoner die wél zelfstandig verantwoordelijkheid kan en wil nemen vraagt van de overheid en de politiek een adequate houding. We willen meer verantwoordelijkheid bij de inwoners leggen. Gevolg is dat de politiek moet durven los te laten. GemeenteBelangen wil bewonersinitiatieven omarmen, deze ruimte geven en daarmee experimenteren. Concreet denken we aan experimenten met de aanpak Right to Challenge, het recht om uit te dagen. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Dit betekent dat daarbij dan ook de financiële middelen beschikbaar worden gesteld. De overheid is dan de instantie die dit soort initiatieven faciliteert en zelfs aanjaagt. De schaal van dergelijke initiatieven dient klein te zijn, en ze kunnen in de dorpskernen van de gemeente ook buiten het Plaatselijk Belang om gerealiseerd worden.

De veranderende rol van een voorschrijvende naar faciliterende gemeente vereist een andere houding van politici, ambtenaren en inwoners. Dit zal niet van de ene op de andere dag veranderen en het is een proces dat tijd nodig heeft.

 Fig. 1   Heeten Durft: de inwoners van Heeten maken een burgerbegroting.

Ook het betrekken van kinderen en jongeren bij de politiek is voor GemeenteBelangen erg belangrijk. Daarom is op initiatief van GemeenteBelangen de Kindergemeenteraad gestart. Het doel van de kindergemeenteraad is kinderen uit de gemeente Raalte op een speelse manier in aanraking te laten komen met politiek. Ze laten ervaren hoe democratie werkt, hoe het gemeentebestuur in elkaar zit, hoe je een voorstel maakt. En dit vervolgens ook goed kunt presenteren aan een grote groep.

Fig. 2   Het initiatiefvoorstel voor de oprichting van een kindergemeenteraad.

GemeenteBelangen heeft als ambitie om op termijn ook een jongerenraad te initiëren. De relatie tussen overheid en bewoners verandert met dit soort experimenten en initiatieven in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. In plaats van bewonersparticipatie spreken we daarom liever van overheidsparticipatie.

Fig. 3   Naar aanleiding van de ingediende motie is er in 2021 een inwonerpanel gestart: het digipanel.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk