Sociaal-economische ongelijkheid

Wat is het

In Nederland stijgen de verschillen in het bruto-inkomen, maar dat speelt vooral in de grote steden. Waar ook in Raalte duidelijke veranderingen plaatsvinden is de inkomenszekerheid van mensen van groot belang. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt enerzijds en de afbouw van de verzorgingsstaat anderzijds is de inkomenszekerheid afgenomen. Het aantal bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in Nederland vrij stabiel, zo´n 1,6 miljoen – ofwel 10% van de bevolking. Wat betreft bijstand, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen scoort Overijssel iets boven het gemiddelde.

Standpunt GemeenteBelangen

Alle inwoners van de gemeente Raalte moeten kunnen blijven meedoen. We krijgen een samenleving waarin van de inwoners steeds meer zelfredzaamheid wordt verwacht. GemeenteBelangen vindt dat we er voor moeten zorgen dat inwoners die hier niet in meekunnen, voldoende ondersteund en begeleid worden.

We nemen steeds meer duurzaamheidsmaatregelen en stellen hoge eisen aan onze inwoners. Het is voor GemeenteBelangen van het grootste belang dat deze ook voor inwoners met een kleine beurs haalbaar en betaalbaar blijven.

Voorzieningen, lidmaatschap van verengingen maar ook eigen bijdragen in de zorg zijn voor veel inwoners steeds moeilijker op te brengen. GemeenteBelangen vindt dat de lokale politiek er zorg voor moet dragen dat voorzieningen voor alle inwoners bereikbaar blijven.

Vrijwilligers en mantelzorgers nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de Raalter gemeenschap. Ook organisaties als Humanitas, Stichting Leergeld, Taalpunt, de Voedselbank en de Raad van Kerken zorgen ervoor dat inwoners kunnen blijven meedoen, ook al hebben ze wat minder te besteden. GemeenteBelangen vindt dan ook dat waar nodig extra middelen moeten worden vrijgemaakt om hen extra te ondersteunen.

GemeenteBelangen streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedere inwoner ongeacht handicap, geslacht, ras, afkomst, religie of seksuele geaardheid mee kan doen. Om dit te stimuleren worden er met de wethouder gesprekken gevoerd over een keurmerk voor bedrijven die zich hiervoor inzetten. Ook tijdens de evaluaties van de Economische Agenda en bij het invullen van de Human Capital Agenda zal de nadruk liggen op de inclusieve arbeidsmarkt.

De armoedeval is het mislopen van voorzieningen en toeslagen als men vanuit een uitkeringssituatie werk aanvaardt met een inkomen iets boven het sociaal minimum. GemeenteBelangen is van mening dat de gemeente iedere beleidsruimte die de arbeidswetgeving toelaat moet aanpakken om dit te voorkomen. De terugkeer naar de arbeidsmarkt moet altijd bevorderd worden. Werken is goed, het vergroot het gevoel van eigenwaarde en geeft een nuttige besteding van de dag, maar het moet ook wél lonen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk