Vragen GB aan het college over statushouders

Afgelopen week zijn er vragen gesteld door de fractie van GemeenteBelangen:

copy-cropped-cf414aen44vj6ltjgr8g111.png

Aan het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Raalte
Postbus 140
8100 AC RAALTE

Mariënheem, 18 november 2015

Betreft: vragen over statushouders

Geacht college,

GemeenteBelangen ontvangt onder andere van Vluchtelingenwerk vragen over statushouders, die in onze gemeente een woning kregen toegewezen. Daarbij is er een indringend signaal van de Heetense werkgroep Vluchtelingen gekomen, dat een deel van de statushouders onnodig in de schuldhulpverlening belandt. Dat is niet alleen frustrerend voor deze mensen en degenen die hen begeleiden, maar het kost de gemeente bovendien onnodig geld. Zeker wanneer het aantal statushouders groeit. Hoofdoorzaak van dit probleem is de registratie van deze mensen bij aankomst in Nederland. Door de taalbarrière en (vermoedelijk) te weinig goede tolken blijkt het met enige regelmaat voor te komen dat mensen onjuist in onze digitale systemen terecht komen. Op het moment dat de fout ontdekt wordt èn hersteld is, ben je maanden verder. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de statushouder(s); denk aan onterecht ontvangen toeslagen die terugbetaald moeten worden. Omdat tijdige terugbetaling niet lukt, worden zij geregistreerd bij ‘Bureau Krediet Registratie’ in Tiel, met alle nadelige gevolgen op termijn voor deze mensen. Sterker nog: als de schuld behoorlijk hoog is, belanden deze mensen ook nog eens in de schuldhulpverlening, waardoor deelname aan het sociale verkeer praktisch onmogelijk wordt, dus is er ook geen sprake van integratie in de plaatselijke samenleving. Let wel: buiten hun schuld. Bijkomend probleem betreft de ziektekostenverzekering. In het AZC zijn deze mensen collectief verzekerd. Wanneer zij een status krijgen, duurt het 12 tot 16 weken voordat zij de nota krijgen van de zorgverzekering, waardoor zij ineens een factuur van meerdere maanden ontvangen.

GemeenteBelangen heeft onder andere informatie ingewonnen bij de gemeente Olst-Wijhe, wat hun beleid is inzake statushouders. Om bovenstaande problemen te voorkomen en om als gemeente preventief te werken vragen wij:

  1. Wordt de registratie van mensen die een status krijgen in de gemeente Raalte gecontroleerd (met tolk) en indien nodig aangepast? Indien nodig, is het college bereid om vanuit de gemeente naar de betreffende landelijke instanties noodsignalen uit te zenden en aan te dringen op een correcte registratie aan de basis?
  2. Wat is het beleid van de gemeente Raalte bij begeleiding van statushouders, waarbij onder andere gedacht moet worden aan een bepaalde termijn hulp door vluchtelingenwerk en daarna persoonlijke begeleiding, waarbij financiële begeleiding een belangrijk onderdeel is?
  3. Is het mogelijk dat de gemeente bij statushouders met een uitkering diverse vaste kosten/lasten zelf inhoudt op hun uitkering, al dan niet tijdelijk, waarbij gedacht kan worden aan huur en de zorgverzekering? Dit gebeurt ook in de gemeente Olst/Wijhe.

De gemeente Raalte heeft ook voor 2016 een taakstelling om diverse statushouders aan een woning te helpen, hetgeen in goed overleg met de woningbouwvereniging Salland Wonen wordt geregeld. Naast de wettelijke taakstelling voor ‘een dak boven je hoofd’ vragen wij de gemeente ook de sociale zorgplicht goed in te vullen om te voorkomen dat deze mensen tussen de wal en het schip vallen. Belangrijk zijn zaken als dagbesteding, sport en andere activiteiten die bijdragen aan welzijn, gezondheid en de integratie in onze cultuur. Hiervoor is het goed om geregeld gesprekken te voeren met de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, Humanitas en de adviesgroep Werk en Inkomen. Kortom GemeenteBelangen vraagt het college:

  1. Is het college bereid om naast de huidige communicatie met de diverse vrijwilligersgroepen, extra aandacht te besteden aan de problematiek van de statushouders? Bijvoorbeeld door tijdelijk extra professionele ondersteuning via Vluchtelingenwerk te bieden?
  2. Is de gemeente Raalte bereid in genoemde kwalijke situaties vanuit haar zorgplicht de mogelijkheid te bieden een beroep te doen op het gemeentelijk Sociaal Fonds, om te voorkomen dat deze gezinnen bij de gemeentelijke kredietbank terecht komen?

Graag zien wij uw reactie conform artikel 39 van het reglement van orde binnen 30 dagen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie GemeenteBelangen

Lidy Holtmaat

Interessant? Deel het direct met uw netwerk