West Overijssel werkt samen aan nationale klimaatdoelen

De 11 gemeenten in West Overijssel, de waterschappen, de provincie en de netbeheerders werken samen aan de energietransitie. Dit is de overgang van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen. In het Ontwerp Nationaal Klimaatakkoord zijn er afspraken gemaakt over landelijke klimaatdoelen. West Overijssel heeft nu procesafspraken gemaakt over hoe zij haar bijdrage hieraan gaat bepalen.

De landelijke, en ook regionale, doelen gaan met name over de bijdrage aan het grootschalig opwekken van elektriciteit en de omschakeling naar duurzame verwarmingsmethodes van gebouwen en woningen. Dit laatste noemen we de warmtetransitie. In de ‘concept Startnota’, die op 16 april 2019 door het college is vastgesteld, is het proces en de wijze van samenwerking beschreven. De ‘concept Startnota’ wordt na ondertekening van het Nationaal Klimaatakkoord door de gemeenteraad definitief gemaakt. Dit gebeurt ook bij de andere organisaties.

Samen starten
Met deze aanpak ligt het initiatief bij de regio. Voordeel hiervan is dat er beter aangesloten kan worden bij lokale initiatieven en omstandigheden. De landelijke politiek verwacht van elke regio in juni 2020 een plan over haar bijdrage aan de nationale klimaatdoelen. De ‘concept Startnota’ is het spoorboekje dat de organisaties hierbij gezamenlijk willen volgen. Doel is om snel aan de slag te kunnen, zodra het landelijke klimaatakkoord is getekend.

Regionale Energiestrategie
De organisaties in West Overijssel werken samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Er zijn meerdere RES-sen in Nederland. Elke regio bepaalt haar eigen strategie. Doel is dat alle RES-sen in Nederland opgeteld samen de nationale opgave voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land realiseren. In de adviesgroep van de RES zitten ook maatschappelijke partners, zoals Natuur en Milieu Overijssel en Salland Wonen. Op lokaal niveau wordt er onder andere samengewerkt met het bedrijfsleven, netwerkbedrijf Enexis en energiecorporaties.

Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband Regionale Energiestrategie West Overijssel bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Netbeheerders Rendo, Coteq en Enexis nemen als adviseur deel aan het samenwerkingsverband.

Kijk voor meer informatie over de gezamenlijke concept Startnota op www.overijssel.nl/actueel.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk