Zienswijze op visie Rijk

Raalte reageert op visie Rijk naar winning en opslag van stoffen in ondergrond

Het college van de gemeente Raalte heeft via een zienswijze gereageerd op de plannen van het Rijk om een visie te ontwikkelen op de activiteiten in de ondergrond. Hierbij gaat het om grondwaterwinning voor drinkwater, olie- en gaswinning, aardwarmtewinning, zoutwinning, opslag van aardgas, industriële gassen, perslucht en gasolie en opslag in lege olie- en gasvelden (aardgasbuffer, CO2). In deze visie geeft het Rijk aan waar activiteiten, onder welke voorwaarden, worden toegestaan en waar niet. Om deze visie op te kunnen stellen, gaat het Rijk onderzoeken wat de milieurisico’s en de gevolgen van de verschillende activiteiten zijn. Wethouder Frank Niens: ‘De landschappelijke kwaliteit in en van onze gemeente is een groot goed. Daarnaast zetten wij zelf ook in op het opwekken van duurzame energie. Daarom hebben wij via een zienswijze het Rijk laten weten dat wij nadrukkelijk bij dit proces betrokken willen worden.’

Nut en noodzaak

In het zuidoostelijke deel van Raalte wordt drinkwater gewonnen. Daarnaast is de ondergrond van Raalte volgens het rijk geschikt om schaliegas te winnen en om gas, perslucht en gasolie op te slaan.

Vorig jaar juli heeft het collega al een zienswijze gegeven op een vergelijkbare notitie over alleen schaliegas. Wethouder Niens: ‘Gezien de risico’s en  nadelen die kleven aan schaliegaswinning en de diverse alternatieve mogelijkheden om duurzame energie op te wekken (zon, wind, biomassa), hebben wij verzocht om nadrukkelijk in de rapportage aandacht te besteden aan nut en noodzaak en maatschappelijke haalbaarheid van schaliegaswinning. Aanvullend daarop hebben wij nu ook onze zienswijze over alle mogelijke activiteiten in de ondergrond gegeven. Wij willen hierover mee kunnen praten. Raalte zet zelf in op het opwekken van duurzame energie. Daarin past winning uit niet-hernieuwbare energiebronnen, zoals olie, gas en schaliegas, de winning van zout en opslag van stoffen in de bodem volgens ons niet in.’

Het college wil daarom dat het nut en de noodzaak van de functies  worden aangetoond, waarna een zorgvuldige afweging plaatsvindt. De gemeente Raalte wil op deze manier betrokken zijn bij de duurzame afwegingen en de keuzes die landelijk worden gemaakt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk