Zomernota 2016

Raalte maakt tussenbalans op

Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 goed op schema

Het college van de gemeente Raalte heeft de zomernota 2016 gereed om aan te bieden aan de gemeenteraad. In de zomernota maakt het college de tussentijdse balans op over het eerste halfjaar 2016 en presenteert het actuele financiële beeld. De zomernota 2016 komt op 12 september aan de orde in de raadpleinsessie en op 29 september in de reguliere raadsvergadering.

Tussenbalans

Uit de zomernota 2016 blijkt dat Raalte op koers ligt.

Wethouder Financiën Frank Niens: “Veel zaken uit het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Kiezen in de kern” zijn in uitvoering. Halverwege deze collegeperiode mogen we concluderen dat we goed op schema liggen:

  • Met de ontwikkelagenda Raalte “op weg naar gewaardeerd partnerschap” heeft Raalte verder ingezet op overheidsparticipatie. Voorbeelden hiervan zijn het door de gemeenteraad geïnitieerde kernenbezoek “de Raad op pad, het economisch werkatelier en de vervolgbijeenkomst in het economisch café.
  • Binnen het sociaal domein lag de focus in 2015 op de zorg-continuïteit. 2016 staat vooral in het teken van de transformatie. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld meer vrijwilligersinzet ter ondersteuning van “kwetsbare groepen”, versterking van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook staan we voor de uitdaging om meer SW-mensen toe te leiden naar een vorm van betaald werk. De overgang van de SW-medewerkers per 1-1-2016 naar de Stichting Werk Raalte is geruisloos verlopen.
  • Nieuw Tijenraan loopt volgens planning. Momenteel wordt het terrein bouwrijp gemaakt.
  • De woonvisie is door de gemeenteraad vastgesteld. In de woonvisie geven we aan hoe we de komende jaren samen met anderen willen werken aan de kwaliteit van het wonen in de gemeente Raalte.
  • In de meeste kernen zijn woningbouwprojecten in uitvoering. Binnen de grondexploitatie trekt de belangstelling voor bouwkavels weer aan.
  • De uitvoering van het programma Raalte Duurzaam 2050 loopt op schema. De zonnepanelen op het Hoftheater en het gemeentehuis zijn in gebruik genomen en de pilot wasbare luiers is gerealiseerd.

Ook blijkt uit deze zomernota dat de uitvoering van de reguliere taken op schema loopt.

Resultaat zomernota € 0,49 miljoen voordeliger dan bij de begroting 2016 was voorzien

Wethouder Frank Niens vervolgt: ‘Uit de meicirculaire 2016 blijkt dat wij voor het jaar 2016 bijna € 0,75 mln. meer uit het gemeentefonds ontvangen dan bij het opstellen van de gemeentebegroting voor dit jaar was voorzien. Samen met diverse andere mee- en tegenvallers laat de zomernota voor het jaar 2016 een voordelig saldo zien van € 0,49 miljoen. Wij stellen de raad voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve”.

Uit de meicirculaire 2016 blijkt ook dat we voor het sociaal domein meer geld van het rijk tegemoet kunnen zien dan bij de primitieve begroting 2016 was voorzien. Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 0,25 mln. Wel lopen de budgetten in totaliteit in de komende jaren verder terug. Dit was ook voorzien bij de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019. Omdat we binnen het sociaal domein uitgaan van budgetneutraliteit wordt dit bedrag toegevoegd aan de budgetten sociaal domein.

Invulling “Berenschot-bezuinigingen” grotendeels op schema

In 2016 moet de tweede jaarschijf van de “Berenschot-bezuinigingen 2015-2018” zijn ingevuld. Uit de zomernota blijkt dat Raalte grotendeels op schema ligt en dat een belangrijk deel van deze bezuinigingen daadwerkelijk dit jaar is/wordt gerealiseerd.

Financieel gezond zijn en blijven vraagt een structureel sluitende begroting en meerjarenperspectief

Frank Niens: “We willen een financieel gezonde gemeente zijn en blijven”. Als we dan een doorkijk maken naar de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 moeten we constateren dat er voor 2017 nagenoeg geen structurele begrotingsruimte beschikbaar is. Voor de jaren daarna ziet het meerjarenperspectief er gunstiger uit.

De algemene bestemmingsreserve heeft zich wel in positieve zin ontwikkeld. Bovenstaande ontwikkelingen betrekking we bij de begrotingsvoorbereiding 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020.

Link naar:    Zomernota en Projectenrapportage

Interessant? Deel het direct met uw netwerk