Zomernota 2017

Raalter college tevreden over tussenbalans

Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 en lopende begroting op koers.

Het college van de gemeente Raalte heeft ingestemd met de zomernota 2017. Uit de zomernota 2017 blijkt dat Raalte goed op koers ligt met de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Kiezen in de kern” en de lopende begroting 2017.

Tussenbalans

Wethouder Financiën Frank Niens: “uit de zomernota 2017 blijkt dat Raalte goed op schema ligt:

 • Binnen het sociaal domein ligt het accent steeds meer op de transformatie. Het doel is de zorg steeds meer “naar voren te organiseren”. De kernteams en de KR8-samenwerking krijgen steeds meer vorm en inhoud. Zo is samen met diverse (maatschappelijke) partners een actieplan zelfstandig thuis wonen in voorbereiding.
 • Er is invulling gegeven aan het door de raad vastgestelde minimabeleid. Hierbij is voor mensen met een laag inkomen de bijdrageregeling voor de zorgkosten verruimd en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van armoedebestrijding onder jongeren.
 • Binnen het fysiek domein is de voorbereiding van de Omgevingswet (ook wel de 4e decentralisatie genoemd) een belangrijk thema. Daarnaast is gewerkt aan een aantal concrete projecten. Zo is de herinrichting van de Nieuwstraat afgerond, is gestart met de uitvoering 1e fase Molenhof en is de planvoorbereiding Weseperweg nagenoeg afgerond.
 • De aantrekkende woningmarkt leidt er toe dat in nagenoeg alle kernen woningbouwplannen in uitvoering zijn.
 • Vanuit de Taskforce Ondernemersdienstverlening werken wij intensief samen met ondernemers aan het verbeteren van het ondernemersklimaat. Concrete acties hierin zijn: de aanstelling van de ruimtecoach, intervisiegesprekken tussen ondernemers en ambtenaren en aanpassen van werkwijzen naar voorbeeld van andere gemeenten.
 • Het behalen van onze duurzaamheidsambities vraagt om een versnellingsagenda en integrale aanpak. In een werkbijeenkomst hebben we, samen met onze belangrijkste partners, de mogelijkheden verkend om tot gewenste versnelling te komen. Komend najaar resulteert dit in nadere voorstellen aan de gemeenteraad. Daarnaast is met lokale ondernemers een doorstart gemaakt van het energieloket.
 • De bouw van Nieuw Tijenraan vordert gestaag. De oplevering is eind 2017 gepland. De herinrichting van de Zwolsestraat is inmiddels gerealiseerd.
 • De raad heeft het besluit genomen tot verzelfstandiging van sporthal Hoogerheyne.

Gewaardeerd partnerschap

Ook wordt steeds meer en beter zichtbaar hoe we onder de noemer van gewaardeerd partnerschap samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen in verbinding staan met de samenleving.

Denk hierbij aan:

 • Het kernenbezoek “de Raad op pad”, waarbij de raad via pitches heeft opgehaald wat er in de verschillende kernen leeft en speelt.
 • Het ondersteunen van initiatieven die voortkomen uit het economisch werkatelier met als doel verder bouwen aan een economisch krachtig Raalte.
 • Het groen- en kapbeleid, “Groen samen doen”. Voor de aanpak van dit beleid is Raalte door Landschap Overijssel genomineerd voor de Landschapsprijs 2017.
 • De herijking van de visie op dienstverlening.
 • De inspiratiesessies omtrent het cultuurbeleid.
 • Het ophalen van de agenda verkeersveiligheid.

Resultaat zomernota € 0,89 miljoen voordeliger dan bij de begroting 2017 was voorzien

Wethouder Frank Niens vervolgt: “Dit resultaat is voor een belangrijk deel ontstaan door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast laat de zomernota 2017 nog diverse andere mee- en tegenvallers zien, die elkaar nagenoeg in evenwicht houden. Wij stellen de raad voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve”.

Bestuurlijke behandeling

De zomernota 2017 komt op 11 september aan de orde in de raadpleinsessie en op 28 september neemt de raad een definitief besluit in de reguliere raadsvergadering.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk