Zomernota 2018

Raalter college tevreden over tussenbalans 2018

Resultaat zomernota 1 miljoen euro voordeliger dan begroot

Het college van de gemeente Raalte heeft ingestemd met de zomernota 2018. Raalte ligt goed op koers met de uitvoering van de begroting voor 2018. Het resultaat van de zomernota is 1 miljoen euro voordeliger dan bij de begroting 2018 was voorzien. Wethouder Frank Niens: “Dit positieve resultaat komt met name door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en een voordelig renteresultaat. Wij stellen de raad voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve”.

Tussenbalans

De uitvoering van de verschillende onderwerpen uit de lopende begroting ligt op schema:

 • Nieuw Tijenraan is begin 2018 in gebruik genomen.
 • De visie op dienstverlening is door de raad vastgesteld. Deze visie geeft richting aan hoe we onze externe dienstverlening in de dagelijkse praktijk verbeteren en vormgeven.
 • Er is met de samenleving hard gewerkt aan een integrale Omgevingsvisie.
 • De samenwerking en transformatie in het sociaal domein krijgt in de praktijk steeds beter vorm. Dit doen we in samenwerking met alle samenwerkende partners, de KR8 partners.
 • Voor inwoners met een laag inkomen ligt er nu een overzicht van welke voorzieningen op financieel gebied zij gebruik kunnen maken. Deze infographic wordt goed ontvangen.
 • Rijk, provincie en gemeente hebben een bestuursovereenkomst gesloten inzake de realisatie van knooppunt Raalte.
 • We zien dat de woningmarkt in Raalte zich heeft hersteld. In het nieuwbouwsegment is er duidelijk sprake van een grote vraag naar kavels.
 • De belangstelling voor bedrijfskavels op de Zegge VII is toegenomen. Concreet heeft dit geleid tot een verkoop van 2,7 hectare en het in optie geven van 2,6 hectare.
 • Er zijn vervolg stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.
 • De realisatie van het zonneppark in Heeten is gestart en er heeft een verkenning plaats gevonden met betrekking tot het beleid van zonneparken in het buitengebied.
 • Het plan van aanpak versnelling sanering asbestdaken is in uitvoering. Eigenaren van asbestdaken worden hierbij door de gemeente Raalte ondersteund.

 

Bestuurlijke behandeling

De zomernota 2018 komt op 10 september aan de orde in de raadpleinsessie en op 27 september neemt de raad een definitief besluit in de reguliere raadsvergadering

Interessant? Deel het direct met uw netwerk